Uthyrningspolicy Överkalixbostäder

Bakgrund

Denna policy är framtagen i syfte att skapa ett transparent, rättvist och effektivt stöd i Överkalixbostäders arbete att tilldela sökande lägenheter, hantering av uppsägningar, underhåll och avhjälpning av fel.

Policyn är antagen av styrelsen för stiftelsen Överkalixbostäder den 25 februari 2022

Krav för att teckna lägenhetskontrakt hos Överkalixbostäder

 • Godkänd kreditupplysning. Om du inte blir godkänd krävs en borgensman/socialt kontrakt
 • Myndig dvs 18 år, och inneha svenskt personnummer eller samordningsnummer utfärdat av Skatteverket
 • Skötsamhet och referenser
 • Registrerad som lägenhetssökande

Vid tilldelning av en hyresrätt kontrollerar Överkalixbostäder bland annat personuppgifter, soliditetsförhållande och betalningsanmärkningar via en kreditupplysning. Om den sökande inte uppfyller inkomstkraven för att teckna eget hyreskontrakt kan avtal tecknas med kommunal eller privat borgen.

Överkalixbostäder kan även kontrollera referenser hos tidigare hyresvärd. Boende i hyresrätt kräver att man visar hänsyn till varandra och följer de regler som råder i fastigheten. För eget kontrakt krävs därför att sökande inte tidigare stört grannar och övriga hos tidigare hyresvärdar. Sökande skall uppge tidigare/innevarande hyresvärd/hyresvärdar och godkänna att Överkalixbostäder kontaktar dessa för tagande av referenser innan tecknande av hyresavtal.

Att tänka på vid borgensåtagande                                                                                                                                  

Den som tecknar borgen såsom för egen skull ansvarar för att hyresgästen uppfyller sin betalningsskyldighet mot hyresvärden. Om hyresgästen inte betalar kan borgensmannen (den som går i borgen) därför direkt krävas på betalning av hyresvärden. Borgensmannen kan alltid säga upp sitt åtagande. Uppsägning kan tidigast ske 2 år efter det att åtagandet börjat gälla, uppsägningstiden är 9 månader.

Sociala kontrakt                                                                                                                                          

Personer  som inte uppfyller kraven för att kunna erbjudas ett eget förstahandskontrakt skall ges möjlighet att i samarbete med Överkalix kommun erbjudas ett andrahandskontrakt med stöd av upprättat avtal mellan Stiftelsen Överkalixbostäder och Överkalix kommun. Där Överkalix kommun förbinder sig att stödja den boende i erforderlig utsträckning utifrån en individuellt uträttad handlingsplan.

Målsättningen med arbetet skall vara att boende med socialt kontrakt skall komma att erbjudas eget förstahandskontrakt efter genomförd handlingsplan och att sökande då uppfyller ”Krav att teckna lägenhetskontrakt” enligt ovan.

Registrerad som sökande

För att få teckna hyresavtal krävs att sökande står i bostadskö hos Överkalixbostäder. Registrering kan göras via info@overkalixbostader.se eller vid kontakt med Överkalixbostäders kundtjänst. För att registrera sig i bostadskön skall sökande vara 17 år fyllda.

För att hålla en aktuell lista med sökande är det nödvändigt att sökande utför en aktiv åtgärd för att behålla sin plats i kön. Det är på den sökandes ansvar att se till att denne minst en gång per år meddelar Överkalixbostäder att denna vill kvarstå i bostadskön och att uppgifter i bostadskön är aktuella.

 

Utannonsering av lägenhet

Alla lägenheter som blir lediga för uthyrning utannonseras på www.overkalixbostader.se/lediga-lagenheter  och sökande skall då aktivt visa sitt intresse för aktuell lägenhet genom att fylla i intresseanmälan för det specifika objektet. Om det finns godtagbara skäl till att sökande inte kan bevaka lediga lägenheter på hemsidan och där göra intresseanmälan kan detta göras på annat sätt i samråd med Överkalixbostäders kundtjänst. Lägenheten kommer därefter att erbjudas den med längst kötid förutsatt att övriga villkor för att få teckna lägenhetskontrakt är uppfyllda. Om två eller fler sökande har lika kötid tilldelas lägenheten genom lottning mellan de med lika kötid. Efter erbjudande om lägenhet får man se på lägenheten och återkomma med besked om man vill ha den. Hör man inte av sig inom tre dagar så utgår Överkalixbostäder att intresse inte fanns och lägenheten erbjuds till nästa sökande.

Då Överkalixbostäder har begränsad tillgång på bostäder för människor med någon form av funktionsnedsättning i rörelseförmågan kommer lägenheter på Föreningsgatan 4-6, Bulandsgatan 11 och Björnstigen i första hand ges till personer med medicinsk förtur.

 

Förtur till bostad hos Överkalixbostäder

För att kunna erbjudas förtur till bostad krävs att du uppfyller ”Krav för att teckna lägenhetskontrakt hos Överkalixbostäder”.  Dessutom skall den sökande själv försökt lösa sin bostadssituation. Förtur innebär inte att den sökande per automatik erbjuds första lediga lägenhet.

typer:

–          Näringslivsförtur

–          Medicinsk förtur

–          Separationsförtur

–          Bostadslöshet till följd av brand/större vattenskada eller motsvarande

Näringslivsförtur                                                                                                                            

Näringslivsförturen kan bestå av att sökande undantas från kravet om svenskt personnummer men också genom att förtur ges till en lägenhet.

För att få näringslivsförtur skall sökande fått en tillsvidareanställning eller en provanställning på minst sex (6) månader med möjlighet till tillsvidareanställning. Även vikariat och projektanställningar på minst 6 månader kan godkännas. Arbetet skall motsvara minst 50% av en heltidsanställning. Sökande skall dessutom ha en restid som överstiger ca 1 timme enkel väg till arbetet från sin bostad.

Medicinsk förtur

Medicinsk förtur skall ses som ett komplement till det kommunala bostadsanpassningsbidraget och ges i samråd med Överkalix kommun. För medicinsk förtur skall den sökande ha en permanent funktionsnedsättning som ställer särskilda krav på bostaden. Funktionsnedsättningen skall påvisas med läkarintyg eller motsvarande.

Separationsförtur

Förtur till följd av separation kan ges om det finns minderåriga barn eller andra synnerliga skäl som gör att förtur bör ges.

Bostadslöshet till följd av brand/större vattenskada eller motsvarande

Vid bostadslöshet till följd av brand eller större vattenskador i befintlig bostad kan Överkalixbostäder vara behjälplig att anordna tillfällig ersättningsbostad. Detta kan erbjudas om tillgången på hyreslediga lägenheter för tillfället anses acceptabel. Överkalixbostäder prioriterar att ordna ersättningsboende om brand eller vattenskada uppstår i det egna beståndet.

Byte av bostad inom Överkalixbostäders bestånd

Då hyresgäst önskar byta lägenhet kommer detta att betraktas som nytecknande av lägenhet. Hyresgästen måste då säga upp sin befintliga lägenhet och har då tre (3) kalendermånaders uppsägningstid. Den nya lägenheten kommer att erbjudas via www.overkalixbostader/lediga- lagenheter, bostaden erbjuds till den sökande med längst kötid. Byte av lägenhet inom Överkalixbostäder är inte berättigad förtur, om inte något av skälen enligt förtur till lägenhet enligt ovan kan åberopas.

Vid byte av lägenhet som initierats av Överkalixbostäders kan byte ske utan uppsägning av befintlig lägenhet.

Överlåtelse av lägenhet till någon annan

För att lägenhetskontrakt skall kunna överlåtas till någon annan måste särskilda skäl finnas samt att överlåtande parter måste haft ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans. Personerna måste båda ha varit skrivna på adressen under minst ett (1) år. Om boende flyttat till lägenheten gemensamt i syfte att använda denna till gemensamt boende krävs att dessa haft gemensam adress i minst tolv månader. Kontrakt kan aldrig överlåtas till inneboende.

Särskilda skäl för överlåtelse av bostadskontrakt är följande:

Skilsmässa eller separation

Ny adress för den som överlåter kontrakt måste uppges. Villkor enligt ovan måste uppfyllas.

Dödsfall

Vid dödsfall kan överlåtelse av kontrakt ske till kvarboende. Kortare tidsperiod för sammanboende kan accepteras om de boendes syfte var att fortsätta bo tillsammans.

Tillgång till lägenhet, erhållande av nyckel till lägenhet

För att den sökande skall ges tillgång till lägenheten krävs undertecknat hyresavtal.

Avhjälpning av fel och underhåll av lägenhet

Då hyresgäst tecknar hyresavtal godkänner denna lägenhetens skick och standard. Hyresgäst hyr en funktion och kan därmed ej kräva nyare enheter och material så länge befintliga enheter och material fyller avsedd funktion. Av rättvise- och likabehandlingsskäl mot samtliga hyresgäster förbehåller sig Överkalixbostäder rätten att avgöra om underhåll behöver utföras eller enheter bytas ut.

Hyresgäst är skyldig att omgående meddela fel och brister i boendet som innebär att en aktiv åtgärd är nödvändig för att inte vålla ytterligare skador. Ex. vattenläckor och vattenskador. En följdskada som uppkommer p.g.a. att skada inte meddelats Överkalixbostäder via felanmälan kan medföra att hyresgäst blir ersättningsskyldig för dessa.

Överkalixbostäder utför endast arbeten p.g.a. fel i eller underhåll av enheter som ingår i lägenhetens standardutrustning eller via Överkalixbostäders köpta tillägg. Fel som brunnen glödlampa och säkring åligger hyresgästen att själv, på egen bekostnad att åtgärda.

Vid åtgärd av fel skall boende vara hemma vid av Överkalixbostäders personal uppgivet tidsintervall för åtgärd av fel. Alternativt kan hyresgäst medge att Överkalixbostäder nyttjar huvudnyckel för att få tillgång till lägenhet.

Om personal från Överkalixbostäder, via felanmälan kallas till lägenhet för åtgärd som åligger hyresgäst kommer hyresgäst att debiteras för s.k. bomkörning motsvarande en (1) timmes arbetstid. Om bomkörning utföres av utkallad entreprenör kommer dennes på Överkalixbostäder fakturerade kostnaden +12% i administrativt påslag debiteras hyresgäst.

Hyresgästen ansvarar för fel som uppkommer p.g.a. saker som denna tillfört lägenheten.

Vid skadegörelse kommer alla uppkomna kostnader till följd av det inträffade att debiteras hyresgäst. För av annan levererad vara eller utfört arbete kommer ett 12% administrativt påslag debiteras hyresgäst.

Vid utryckning av beredskap/jour på kvällar och helger för fel som inte är av akut karaktär debiteras hyresgäst enligt en högre övertidsersättning.

Som akuta fel vid beredskap/jour räknas:

–   Vattenläcka

–   Stopp i WC-stol

–   Kylskåp eller frys ur funktion

–   Om en fönsterruta är sönderslagen, både inner- och ytterglas

–   När samtliga plattor i spisen är helt ur funktion

–   Om fönster inte går att stänga (vintertid)

–   Om lägenhetsdörren inte går att låsa, stänga eller öppna

–   När en huvudsäkring har brunnit (när det är helt eller delvis strömlöst i lägenheten)

Vid behov av ersättningslägenhet p.g.a. exempelvis brand eller vattenskada hänvisas hyresgäst till försäkringsbolaget för dess hemförsäkring. Överkalixbostäder kan i mån av tillgängliga lägenheter vara behjälplig att ordna ersättningsbostad.

Om personal utsänd för att utföra arbete i lägenhet hotas eller utsätts för verbala påhopp från person i eller i anslutning till lägenheten kan personal neka att utföra åtgärd. I sådant fall kommer hyresgäst att debiteras för bomkörning motsvarande en (1) timmes arbetstid. Om hot riktas mot av Överkalixbostäder utsänd entreprenör kommer hyresgäst att debiteras på Överkalixbostäder fakturerade kostnaden +12% i administrativt påslag. Ovanstående händelser kan även innebära att hyresgästens hyreskontrakt sägs upp omedelbart. Vid hot och grova verbala påhopp kommer även polisanmälan upprättas.

Uppsägning av hyresavtal

Uppsägningstiden vid uppsägning av hyresavtal för bostad är tre (3) kalendermånader räknat från den första i näst kommande månad. Vid dödsfall gäller en (1) kalendermånad räknat från den första i nästkommande månad.

Efter uppsägning av lägenhet finns ingen möjlighet att återta uppsägning om lägenheten utannonserats på www.overkalixbostader.se/lediga-lagenheter  , vilket normalt sker inom 10 dagar efter inkommen uppsägning.

Under uppsägningstiden är hyresgästen skyldig att visa eller på annat sätt hålla lägenheten tillgänglig för sökande som av Överkalixbostäder erbjudits lägenheten möjlighet att besöka lägenheten.

Vid utflyttning från lägenhet

Lägenheten skall vara tömd, städad och alla nycklar återlämnade senast kl 12:00 första vardagen efter att hyresavtalet har upphört.

Saknade nycklar kommer att debiteras hyresgästen med kostnaden för ett låsbyte till den aktuella bostaden. Detta kan i vissa fall innebära att fler än en låscylinder måste bytas ut.

Om lägenhet inte är städad vid utflyttning kommer detta att debiteras enligt Sveriges Allmännyttas nyckeltal. Vid bortforsling av kvarvarande möbler m.m. i lägenhet kommer även utöver timpris även kostnaden för inlämnande av avfallet på ÅVC att tillkomma. Vid onormal nedsmutsning som gör att betydande städ insatser är nödvändiga kommer hyresgästen debiteras för hyresbortfall till följd av detta, maximalt en halv (0,5) månadshyra.

Parkeringspolicy

 • För att få hyra en plats skall du inneha hyreskontrakt för bostad eller lokal hos Överkalixbostäder.
 • Boende i våra områden som äger fordon måste hyra plats för sitt/sina fordon.
 • Vid uppsägning av bostadsavtal sägs sidoavtal upp såsom parkeringsplats.
 • Du får endast parkera på anvisade platser. Övrigt gäller parkeringsförbud i våra områden. På våra parkeringar finns skyltar som visar vad som gäller.
 • Våra parkeringar är endast till för personbilar. Husvagnar, husbilar och släp får inte ställas här.
 • Avställda fordon, skrotbilar samt fordon med körförbud får inte stå på våra parkeringar, gäller även om du hyr din parkeringsplats.
 • Besöksparkeringarna är endast till för besökare i våra områden.
 • Om du behöver en extra parkeringsplats längre än 24 timmar måste du kontakta Överkalixbostäder för anvisning av plats.
 • Du får lasta i och ur din bil på ej anvisad plats om det pågår en aktivitet kring fordonet var 10:e minut.
 • Din bil får inte utgöra någon skaderisk eller miljöfara gällande läckande vätska eller trasiga fönster- och lyktglas.