Integritetspolicy

Bakgrund

Denna policy förklarar hur Överkalixbostäder samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

Information om behandling av personuppgifter

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vad gör vi med din information?

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört.

När du ställer dig i vår bostadskö

Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Det är uppgifter om namn, personnummer, adress, e-post, telefon, referenser samt önskemål runt ditt boende.

Uppgifterna ligger kvar så länge du står kvar i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

När du erbjuds en lägenhet hos oss

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi tar en kreditupplysning och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella.

Under hyresförhållandet

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Till exempel när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Informationen kan till exempel röra renoveringar eller kundnöjdhetsundersökningar. Om du inte vill motta sådan kommunikation är du välkommen att kontakta oss.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel när du felanmäler någonting i din lägenhet via e-post, telefon eller på andra sätt, så att vi ska kunna åtgärda felet. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Till exempel vid sena eller uteblivna hyresbetalningar. Skulle du mot förmodan störa en granne kommer vi att registrera ett störningsärende. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden handlar det exempelvis om för att uppfylla krav på att spara data genom olika lagar som till exempel offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen eller bokföringslagen.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta. Registerutdraget lämnas på begäran. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för oss som hindrar oss från att omedelbart radera din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning.

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta.

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Hur går du tillväga för att begära ett registerutdrag?

Du skriver och begär ett registerutdrag från Överkalixbostäder. Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom att den ska innehålla din namnteckning. Begäran skickas till Stiftelsen Överkalixbostäder, Storgatan 32, 956 31 Överkalix. Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag hittar du i 26 § personuppgiftslagen. Uppge personnummer, namn, dina kontaktuppgifter, datum och underskrift.

Kontakt personuppgiftsansvarig

Stiftelsen Överkalixbostäder

Storgatan 32

956 31 Överkalix

Org.nr. 898200-0666

Telefon: 0926-791 00

E-post: info@overkalixbostader.se

Policyn är reviderad och antagen av styrelsen för Stiftelsen Överkalixbostäder den 1 mars 2024.